برچسب: درهای ::

فروش قیمت است

فروش قیمت است فروش مرغ با قیمت 8500 تومان خلاف استمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در … فروش مرغ با قیمت 8500 تومان خلاف است محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به قیمت […]

Read more

هیدینک: برای ::

هیدینک: برای :: سرمربی چلسی از احتمال تغییر شرایط و باقی ماندن جان تری در چلسی صحبت کرده است. گوشی صبحانه

Read more