برچسب: 8 اولین

8 اولین ملک

8 اولین ملک 8 پیام جدید در اولین کارنامه تابستانی بازار ملکبازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو حرکت متفاوت در «حجم معاملات» و «نوسان قیمت» نسبت به ماه قبل مواجه شد. خرید آپارتمان در ماه … 8 پیام جدید در اولین کارنامه تابستانی بازار ملک بازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو […]

Read more