برچسب: 30 ارزد

مرتساکر: 30 ارزد

مرتساکر: 30 ارزد مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزدپرمرتساکر، کاپیتان آرسنال، معتقد است که مسوت اوزیل می تواند در هر فصل 30 امتیاز برای توپچی ها ‏به دست بیاورد.‏ مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزد پرمرتساکر، کاپیتان آرسنال، معتقد است که مسوت اوزیل می تواند در هر فصل 30 امتیاز برای توپچی ها ‏به دست […]

Read more