برچسب: کیش می‌شود

کیش تجارت می‌شود

کیش تجارت می‌شود کیش مرکز جدید تجارت بین‌ المللی می‌شودبا لغو تحریم‌ها، کیش در حال تبدیل شدن به جدیدترین میزبان سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌خواهند از قوانین داخلی ایران دور بمانند. کیش مرکز جدید تجارت بین‌ المللی می‌شود با لغو تحریم‌ها، کیش در حال تبدیل شدن به جدیدترین میزبان سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌خواهند از […]

Read more