برچسب: په مقابل

وضعیت په ولز

وضعیت په ولز وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولزمدافع میانی پرتغال تمرینات امروز تیمش را از دست داد. وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولز مدافع میانی پرتغال تمرینات امروز تیمش را از دست داد.وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولز اپدیت نود32 ورژن 7 فیلم سریال آهنگ

Read more