Tag Archives: پرورش

روی و است

روی و است روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده استرفتار های پر خطر در بین دانش آموزان همواره یکی چالشهای اصلی در مدارس بوده است تا آنجا که این ناهنجاری ها نه تنها به فضای مدرسه محدود نمی شود بلکه جامعه را هم درگیر می کند، حال آموزش […]

Read more