برچسب: پایان شلواری

پایان مدیران شلواری

پایان مدیران شلواری پایان عصر مدیران کت‌ و‌ شلواریمشاور یکی از نهادهای خصوصی کشور تعریف می‌کرد که در یکی از جلسات این نهاد اینکه او تنها فرد حاضر در جلسه بوده که کت‌و‌شلوار به تن نداشته مورد … پایان عصر مدیران کت‌ و‌ شلواری مشاور یکی از نهادهای خصوصی کشور تعریف می‌کرد که در یکی […]

Read more