برچسب: های‌ می‌کنند

سیف: اروپایی‌ می‌کنند

سیف: اروپایی‌ می‌کنند سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنندرئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 5 هزار گشایش اعتباری صادر شده و 472 رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است. سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنند رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 5 هزار گشایش […]

Read more