Tag Archives: نزدیکی/ تغسیل

در همین تغسیل

در همین تغسیل در همین نزدیکی/ تغسیلتغسیل درگذشتگان یک شغل غیرمتعارف است. اما کسانی در این دنیا هستند که نگاهی متفاوت به این شغل دارند.۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد در همین نزدیکی/ تغسیل تغسیل درگذشتگان یک شغل غیرمتعارف است. اما کسانی در این دنیا هستند که نگاهی متفاوت به این شغل دارند.۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ […]

Read more