برچسب: نامطلوب

پیامدهای افسردگی اجتماع

پیامدهای افسردگی اجتماع پیامدهای نامطلوب افسردگی سیاسی بر اجتماع نوید عبدویسبسیاری از ما اطلاع داریم که بخش مهمی از اینگونه رفتارهای ناپسند علنی و غیر علنی، به دلیل محقق نشدن انتظارات و احساسات انسان‌ها در طول زمان ناشی می‌شود. احساسات سرکوب شده روانی که بازتاب آنها در رفتارمان، اکثراً حتی بدون اراده و ناخود آگاه […]

Read more