برچسب: قرار بازار

قرار خان بازار

قرار خان بازار قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازارتیتر امروز خبرها هم این است، چند هزار تن پرتقال گندید و آب از آب تکان نخورد. برنج شد کیلویی 11 هزار تومان کسی به روی خودش … قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازار تیتر امروز خبرها هم این است، چند […]

Read more