برچسب: فرهنگ رسانه

لزوم های ملی

لزوم های ملی لزوم فرهنگ سازی در بخش های مختلف از طریق رسانه ملیبا موافقت مجلس، دستگاه های اجرایی مجاز شدند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی در بخش های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه ملی هزینه کنند.۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ […]

Read more