برچسب: شهادت خلیفه

شهادت زندان خلیفه

شهادت زندان خلیفه شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفهحسن الحایکی، جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه حسن الحایکی، جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک […]

Read more