برچسب: شنا

یسرا با المپیک

یسرا با المپیک یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیکپناهجوی سوری که برای نجات زندگی اش دریا را شنا کرده بود، توانست به المپیک راه بیابد. یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیک پناهجوی سوری که برای نجات زندگی اش دریا را شنا کرده بود، توانست به المپیک راه […]

Read more