برچسب: شلیک نفتی

شلیک قلب نفتی

شلیک قلب نفتی شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتیقیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به کاهش گذاشته اما این روند ناپایدار خواهد بود؛بازار آبستن حوادث دیگری است که در روزهای آینده رخ خواهد داد. شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی قیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به […]

Read more