برچسب: شدند!‌ از

موبایل‌های از شدند!‌

موبایل‌های از شدند!‌ موبایل‌های قاچاقی از دسترس خارج شدند!‌از امروز گوشی‌های جدیدی که IMEIشان در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده، قاچاقی تلقی شده و در شبکه اپراتورها قابل استفاده نخواهد بود. موبایل‌های قاچاقی از دسترس خارج شدند!‌ از امروز گوشی‌های جدیدی که IMEIشان در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده، قاچاقی تلقی شده و در شبکه […]

Read more