برچسب: دوران نفت

پایان ورشکستگی آمریکا؟!

پایان ورشکستگی آمریکا؟! پایان دوران ورشکستگی نفت آمریکا؟!آمار دکل های حفاری نفت در آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است، چهارمین هفته پیاپی افزایش حفاری نشان از پایان عصر افول تولید … پایان دوران ورشکستگی نفت آمریکا؟! آمار دکل های حفاری نفت در آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است، چهارمین هفته پیاپی افزایش حفاری […]

Read more