برچسب: دنبال دلاری

دولت افزایش۱۰ صادرات

دولت افزایش۱۰ صادرات دولت به دنبال افزایش۱۰ میلیارد دلاری صادراتمعاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور و دولت یازدهم مظلوم ترین دولت و رئیس جمهور بعد از انقلاب هستند گفت:‌طوری رئیس جمهورر ا مورد تهاجم قرار داده اند که این تهاجم ها بی سابقه است، آن هم رئیس جمهوری که در دور […]

Read more