برچسب: خبرگان تایید

اسامی تایید خبرگان

اسامی تایید خبرگان اسامی کامل نامزدهای تایید صلاحیت شده خبرگان در سراسر کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. این اسامی به شرح زیر است:حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقیردیف – نام و نام خانوادگی / نام پدر۱ – محمدتقی پورمحمدی / سلطانعلی۲- جواد حاجی‌زاده کلجاهی / کاظم۳ – محمد فیضی / محمد قلی۴ – محسن مجتهد […]

Read more