برچسب: جان کند

گرسنگی، آفریقایی کند

گرسنگی، آفریقایی کند گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کندیک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند آفریقایی خبر داد.۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کند یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند […]

Read more