برچسب: تفاهم‌ با

تفاهم خزر تروریسم

تفاهم خزر تروریسم تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسمنشست مشترک رسانه ای کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری آذربایجان تشکیل شد. در این نشست یک تفاهم نامه همکاری به امضای حاضران رسید.۲۱:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسم نشست مشترک رسانه ای کشورهای حاشیه دریای خزر […]

Read more

تفاهم‌ ایران انگلیس

تفاهم‌ ایران انگلیس تفاهم‌ برقی ایران با انگلیسوزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم همکاری با صندوق ضمانت صادرات انگلیس، تاکید کرد: کل اقتصاد ایران نفت و گاز نبوده و از ظرفیت‌های متعددی برای سرمایه گذاری خارجی در پساتحریم برخوردار هستیم. تفاهم‌ برقی ایران با انگلیس وزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم همکاری با […]

Read more