برچسب: تصویر را

تصویر قدیم بست

تصویر قدیم بست تصویر هواپیمایی که جاده قدیم تهران- پردیس را بستدر حالی روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عامل ترافیک صبح امروز جاده قدیم تهران-پردیس را حمل بال هواپیما اعلام کرده بود که تصاویر حکایت … تصویر هواپیمایی که جاده قدیم تهران- پردیس را بست در حالی روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عامل ترافیک صبح […]

Read more