بیت گزارش 0 

بیت گزارش 0 

بیت سعید قفل بازی را شکست/ گزارش زنده؛ اس.خوزستان 1 – استقلال 0 
ضربه حسن بیت سعید بعد از برخورد با پای محمدحسین کنعانی وارد دروازه سیدمهدی رحمتی شد.

بیت سعید قفل بازی را شکست/ گزارش زنده؛ اس.خوزستان 1 – استقلال 0 

ضربه حسن بیت سعید بعد از برخورد با پای محمدحسین کنعانی وارد دروازه سیدمهدی رحمتی شد.
بیت سعید قفل بازی را شکست/ گزارش زنده؛ اس.خوزستان 1 – استقلال 0 

دانلود نرم افزار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *