مدیرعامل ملی کیست؟+سوابق

مدیرعامل ملی کیست؟+سوابق

مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کیست؟+سوابق
«علی کاردر» 62 ساله که تا صبح امروز، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت …

مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کیست؟+سوابق

«علی کاردر» 62 ساله که تا صبح امروز، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت …
مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کیست؟+سوابق

پرس نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *