مشتری جدید ایران

مشتری جدید ایران

مشتری جدید نفت ایران
شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.

مشتری جدید نفت ایران

شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.
مشتری جدید نفت ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *