فروش قیمت است

فروش قیمت است

فروش مرغ با قیمت 8500 تومان خلاف است
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در …

فروش مرغ با قیمت 8500 تومان خلاف است

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در …
فروش مرغ با قیمت 8500 تومان خلاف است

خبر دانشجویی