تخت نمادهای کشور

تخت نمادهای کشور

تخت جمشید، جهانی از نمادهای تاریخی و فرهنگی کشور
تخت جمشید، تنها یک سازه باشکوه باستانی نیست. در متن بناهای این یادگار نیاکان هخامنشی ما، جهانی از اندیشه ها و نمادهای معنا دار تاریخی و فرهنگی نهفته است.
۰۸:۵۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


تخت جمشید، جهانی از نمادهای تاریخی و فرهنگی کشور

تخت جمشید، تنها یک سازه باشکوه باستانی نیست. در متن بناهای این یادگار نیاکان هخامنشی ما، جهانی از اندیشه ها و نمادهای معنا دار تاریخی و فرهنگی نهفته است.
۰۸:۵۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


تخت جمشید، جهانی از نمادهای تاریخی و فرهنگی کشور

اندروید

شبکه خانگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *