قدردانی و ایران

قدردانی و ایران

قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ازتلاشهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و سنگین قدردانی کرد.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ازتلاشهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و سنگین قدردانی کرد.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران

قرآن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *