7 نام گرفتند

7 نام گرفتند

امروز 7 نفر برای کاندیداتوری ریاست فدراسیون فوتبال با حضور در محل فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند.

باشگاه خبری ورزشی

مدلینگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *