ثبت ایران ترکیه

ثبت ایران ترکیه

ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیه
در دو دهه اخیر به ویژه پس از آغاز ثبت میراث فرهنگی و معنوی بشر در یونسکو تعدادی از میراث فرهنگی و معنوی ایران مورد ادعای دیگر کشورها قرار گرفته است.
۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیه

در دو دهه اخیر به ویژه پس از آغاز ثبت میراث فرهنگی و معنوی بشر در یونسکو تعدادی از میراث فرهنگی و معنوی ایران مورد ادعای دیگر کشورها قرار گرفته است.
۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیه

عکس