برگزاری 4 بابل

برگزاری 4 بابل

برگزاری مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان 4 تیم شرکت کننده/ گسترش- سپاهان، افتتاحیه تورنمنت بابل
تورنمنت چهارجانبه بابل با دیدار گسترش فولاد و سپاهان افتتاح می شود.

برگزاری مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان 4 تیم شرکت کننده/ گسترش- سپاهان، افتتاحیه تورنمنت بابل

تورنمنت چهارجانبه بابل با دیدار گسترش فولاد و سپاهان افتتاح می شود.
برگزاری مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان 4 تیم شرکت کننده/ گسترش- سپاهان، افتتاحیه تورنمنت بابل

اخبار کارگران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *