کیش تجارت می‌شود

کیش تجارت می‌شود

کیش مرکز جدید تجارت بین‌ المللی می‌شود
با لغو تحریم‌ها، کیش در حال تبدیل شدن به جدیدترین میزبان سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌خواهند از قوانین داخلی ایران دور بمانند.

کیش مرکز جدید تجارت بین‌ المللی می‌شود

با لغو تحریم‌ها، کیش در حال تبدیل شدن به جدیدترین میزبان سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌خواهند از قوانین داخلی ایران دور بمانند.
کیش مرکز جدید تجارت بین‌ المللی می‌شود

خرید رنک گوگل

بازار بورس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *