شلیک قلب نفتی

شلیک قلب نفتی

شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی
قیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به کاهش گذاشته اما این روند ناپایدار خواهد بود؛بازار آبستن حوادث دیگری است که در روزهای آینده رخ خواهد داد.

شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی

قیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به کاهش گذاشته اما این روند ناپایدار خواهد بود؛بازار آبستن حوادث دیگری است که در روزهای آینده رخ خواهد داد.
شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی

خرید بک لینک

گوشی موبایل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *