پادووانی، برزیلی استقلال

پادووانی، برزیلی استقلال

پادووانی، سیزدهمین برزیلی تاریخ استقلال
پادووانی سی‌وپنجمین بازیکن خارجی تاریخ استقلال است که پیراهن این تیم را بر تن می‌کند.

پادووانی، سیزدهمین برزیلی تاریخ استقلال

پادووانی سی‌وپنجمین بازیکن خارجی تاریخ استقلال است که پیراهن این تیم را بر تن می‌کند.
پادووانی، سیزدهمین برزیلی تاریخ استقلال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *