لزوم های ملی

لزوم های ملی

لزوم فرهنگ سازی در بخش های مختلف از طریق رسانه ملی
با موافقت مجلس، دستگاه های اجرایی مجاز شدند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی در بخش های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه ملی هزینه کنند.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


لزوم فرهنگ سازی در بخش های مختلف از طریق رسانه ملی

با موافقت مجلس، دستگاه های اجرایی مجاز شدند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی در بخش های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه ملی هزینه کنند.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


لزوم فرهنگ سازی در بخش های مختلف از طریق رسانه ملی

فروش بک لینک

بازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *