گرانفروشی هر بازار

گرانفروشی هر بازار

گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازار
گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است.

گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازار

گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است.
گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازار

گروه تلگرام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *