گرسنگی، آفریقایی کند

گرسنگی، آفریقایی کند

گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کند
یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند آفریقایی خبر داد.
۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کند

یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند آفریقایی خبر داد.
۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کند

دانلود موزیک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *