خودکشی پایه زندان

خودکشی پایه زندان

خودکشی افسر بلند پایه ترکیه در زندان
یکی از افسران بلندپایه ترکیه که پس از کودتای نافرجام بازداشت شده بود، خودکشی کرد.
۲۰:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


خودکشی افسر بلند پایه ترکیه در زندان

یکی از افسران بلندپایه ترکیه که پس از کودتای نافرجام بازداشت شده بود، خودکشی کرد.
۲۰:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


خودکشی افسر بلند پایه ترکیه در زندان

خرید لینک

فیلم سریال آهنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *