بازاريابی، پای كشاورزی

بازاريابی، پای كشاورزی

كشاورزي را در تاريخ عامل يكجا‌نشيني دانسته‌اند و فلات ايران نيز يكي از نخستين مهدهاي تمدن و يكجا‌نشيني بوده است. با اين همه اما اين عنصر …

اس ام اس

اس ام اس جدید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *