پول‌ در کشورهاست؟

پول‌ در کشورهاست؟

پول‌ داعش در بانک‌ کدام کشورهاست؟
“اکسپرس”، نام کشورهایی را که دارایی های داعش را در بانک های خود نگه داری می کنند، اعلام کرد.

پول‌ داعش در بانک‌ کدام کشورهاست؟

“اکسپرس”، نام کشورهایی را که دارایی های داعش را در بانک های خود نگه داری می کنند، اعلام کرد.
پول‌ داعش در بانک‌ کدام کشورهاست؟

خبرگزاری مهر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *