بدهی‌ تاثیری دارد؟

بدهی‌ تاثیری دارد؟

بدهی‌ دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟
نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.

بدهی‌ دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟

نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.
بدهی‌ دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟

دانلود فیلم خارجی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *