حکمرانی ها انحصار

حکمرانی ها انحصار

حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار
جدیدترین آمار مربوط به سهم بازار خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که با وجود کاهش انحصار خودروسازان دولتی، آنها همچنان در بازار حکمفرمایی کرده و بازیگران اصلی به‌شمار می‌روند.

حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار

جدیدترین آمار مربوط به سهم بازار خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که با وجود کاهش انحصار خودروسازان دولتی، آنها همچنان در بازار حکمفرمایی کرده و بازیگران اصلی به‌شمار می‌روند.
حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار

افق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *