خروج ایرانی تحریم‌ها

خروج ایرانی تحریم‌ها

خروج 3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها
اتحادیه اروپا اعلام کرد نام سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل دریایی به حکم دادگاه عمومی این اتحادیه از فهرست تحریم‌ها خارج شده است.

خروج 3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها

اتحادیه اروپا اعلام کرد نام سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل دریایی به حکم دادگاه عمومی این اتحادیه از فهرست تحریم‌ها خارج شده است.
خروج 3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها

خبر فرهنگیان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *