غیبت ای لیورپول

غیبت ای لیورپول

غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول
لوریس کاریوس، دروازه بان جدید لیورپول، به دلیل مصدومیت، هفته های ابتدایی فصل جدید لیگ برتر را از دست خواهد داد.

غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول

لوریس کاریوس، دروازه بان جدید لیورپول، به دلیل مصدومیت، هفته های ابتدایی فصل جدید لیگ برتر را از دست خواهد داد.
غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول

خرم خبر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *