دستیار مربی شد

دستیار مربی شد

دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد
موسی سواری به عنوان بهترین مربی فوتبال پایه کشور انتخاب شد.

دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد

موسی سواری به عنوان بهترین مربی فوتبال پایه کشور انتخاب شد.
دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد

مرکز فیلم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *