دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است

دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است

دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است
ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، اعلام کرد با فعالیت زیاد جرارد پیکه در شبکه های اجتماعی ‏مشکلی ندارد و حتی اظهار آمادگی کرد تا یک ویدئوی مشترک با مدافع جنجالی تیمش ضبط کند.‏

دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است

ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، اعلام کرد با فعالیت زیاد جرارد پیکه در شبکه های اجتماعی ‏مشکلی ندارد و حتی اظهار آمادگی کرد تا یک ویدئوی مشترک با مدافع جنجالی تیمش ضبط کند.‏
دل‌بوسکه:حضورپیکه‌درشبکه‌های‌اجتماعی‌مثبت‌است

cars

روزنامه قانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *