خبرنگاران ورزشی مبارک

خبرنگاران ورزشی مبارک

خبرنگاران ورزشی روزتان مبارک
هفدهم مرداد روز خبرنگار است، هیچ فرقی نمی کند در چه حیطیه فعالیت کنی در هر حوزه ای کار کنی سختی ها، خوشی و ناراحتی های خاص خودش دارد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


خبرنگاران ورزشی روزتان مبارک

هفدهم مرداد روز خبرنگار است، هیچ فرقی نمی کند در چه حیطیه فعالیت کنی در هر حوزه ای کار کنی سختی ها، خوشی و ناراحتی های خاص خودش دارد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


خبرنگاران ورزشی روزتان مبارک

کرمان نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *