واردات خارجی صفرکیلومتر

واردات خارجی صفرکیلومتر

واردات خودروهای کارکرده خارجی به جای خودروهای صفرکیلومتر
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو گفت: برخی وارد کنندگان، خودروهای کارکرده خارجی را با برخی تغییرات از جمله تعویض چرخ و تغییر صندلی ها به عنوان خودروی صفر خارجی وارد کشور می کنند.
۱۹:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


واردات خودروهای کارکرده خارجی به جای خودروهای صفرکیلومتر

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو گفت: برخی وارد کنندگان، خودروهای کارکرده خارجی را با برخی تغییرات از جمله تعویض چرخ و تغییر صندلی ها به عنوان خودروی صفر خارجی وارد کشور می کنند.
۱۹:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


واردات خودروهای کارکرده خارجی به جای خودروهای صفرکیلومتر

اخبار کارگران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *