تشدید قیمت بازار

تشدید قیمت بازار

تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی گفت: با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت شکر طی این هفته …

تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی گفت: با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت شکر طی این هفته …
تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار

میهن دانلود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *