بدهی بانک است؟!

بدهی بانک است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

خبرگزاری ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *